top of page

Какво предлагаме?

Ние предоставяме CFO услуги, използвайки детайлни финансови модели, изградени конкретно за Вашия бизнес.

Business Consultation

Какво е финансов модел?

Финансовият модел е най-добрият съвременен инструмент за взимане на бизнес решения! 
Използвайки го подобряваме отчетната дейност и събирането на данни. 
Служи като платформа за детайлен финансов анализ на различните нива на печалба. 
Моделът прави възможно печалбата Ви да бъде показана разпределена по клиенти, артикули и канали.
Проследява основните бизнес индикатори (KPIs) и тяхната динамика във времето. 
Финансовият модел позволява обоснова
но с аргументи бюджетиране и задаване на оптимални оперативни цели.

Какво ще получите?

Навременна и точна управленска информация.
Счетоводните отчети в България рядко отразяват действителността.

Ние ежемесечено ще представяме пред Вас доклади и анализи, които ще показват реалната ситуация във Вашето дружество. 

Препоръки за оптимизиране на бизнеса.
На база на финансовия модел и резултатите от него, ще синтезираме за Вас основните изводи и ще Ви дадаем нашите препоръки за увеличаване на печалбата.

Проследимост във времето.
Правилното бюджетиране и конкретните цели са първата стъпка. Динамичната бизнес среда изисква гъвкавост в планирането и постоянно наблюдение на финансовите показатели. Ние ще следим дали бизнеса Ви се движи по начертания път и ще Ви предоставяме обективни и акуратни данни, които ще позволят взимането на информирани управленски решения.

bottom of page